Undersøgelse og behandeling

I klinikken tilbydes undersøgelse og behandling for en lang række børne- og ungdomspsykiatriske tilstande, heriblandt:

  • ADHD

  • Autisme – herunder Aspergers Syndrom

  • Depression

  • Angst

  • OCD

  • Tics og Tourettes Syndrom

  • Adfærdsmæssige og følelsesmæssige forstyrrelser

Ved den første konsultation deltager både barnet/den unge og så vidt muligt begge forældre. Ved konsultationen gennemgås de aktuelle udfordringer, og der laves en plan for udredningen (undersøgelsen).

Udredningen består af samtaler med barnet/den unge og forældrene sammen og hver for sig, samt undersøgelser og tests afhængigt af problemstillingen. Såfremt det er relevant, inddrages beskrivelser og undersøgelser fra andre professionelle, f.eks fra skole, socialforvaltning eller PPR.

Der kan også være behov for en psykologisk vurdering af barnet/den unges indlæringskompetencer. Denne undersøgelse kan ikke laves her i klinikken, men f.eks. af PPR eller psykolog hos socialforvaltningen.

Udredningen strækker sig typisk over 3 til 6 besøg. Besøgene ligger inden for almindelig arbejdstid. Når udredningen er færdig, afholdes der en samtale, hvor konklusion og anbefalinger gennemgås, og et evt. videre forløb planlægges. Hvis der er behov for det, kan der laves en udtalelse, der udleveres til forældrene. Der kan også holdes netværksmøde i klinikken, hvor f.eks. skole og sagsbehandler deltager. Formålet med et netværksmøde er at viderebringe konklusion og anbefalinger fra undersøgelsen, samt at koordinere indsatsen fremadrettet med henblik på at sikre barnets/den unges udvikling og trivsel bedst muligt.

Efter udredningen kan behandling her i klinikken bestå af:

Et kort forløb med psykoedukation
(information og rådgivning om barnet/den unges tilstand og udfordringer).

Terapi/samtalebehandling.

Medicinsk behandling.